Cosmolift Privacybeleid voor Aanwerving

Laatst bijgewerkt in november 2022

1. Inleiding

Cosmolift is een dochteronderneming van de Schindler Group. Bij Cosmolift streven wij ernaar om de privacy te beschermen van de personen die solliciteren voor een functie bij Schindler, alsook van onze gebruikers, klanten en leveranciers, en hun vertegenwoordigers, met betrekking tot alle diensten, producten, toepassingen en websites aangeboden door Schindler Holding Ltd. en al zijn verbonden ondernemingen die optreden als de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en -voorschriften. U vindt een lijst en contactgegevens van deze entiteiten van Schindler op de volgende pagina: https://www.schindler.com/schindler-in-europe

Cosmolift NV, met maatschappelijke zetel te Venecolaan 52 J, 9880 Aalter, België, RPR Gent en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0400 077 686, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die verzameld worden op deze website, die vanuit België kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.cosmolift.be.

2. Doel van dit Privacybeleid voor Aanwerving

Cosmolift verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daartoe hebben Wij dit Privacybeleid voor Aanwerving uitgegeven. Het beschrijft hoe Schindler uw persoonsgegevens waartoe Cosmolift toegang heeft in het kader van het aanwervingsproces verzamelt en verder verwerkt, en meer bepaald het volgende:
• de categorieën van persoonsgegevens die Wij verzamelen tijdens het aanwervingsproces;
• hoe Wij die persoonsgegevens gebruiken;
• welke technische middelen Wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken;
• wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens;
• de bewaartermijn van uw persoonsgegevens;
• hoe u uw persoonsgegevens kunt raadplegen en bijwerken;
• hoe Wij uw persoonsgegevens beschermen; en
• met wie u contact kunt opnemen bij vragen of opmerkingen.

Door uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen zoals hierna gedefinieerd, bevestigt u dat u dit Privacybeleid voor Aanwerving hebt gelezen en ermee akkoord gaat dat Schindler uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid voor Aanwerving. Schindler zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid voor Aanwerving, tenzij dit in strijd is met vereisten van de toepasselijke wetgeving, in welk geval de toepasselijke wetgeving zal prevaleren.
Dit Privacybeleid voor Aanwerving is niet noodzakelijkerwijs een alomvattende beschrijving van onze gegevensverwerking. Het is mogelijk dat andere gegevensbeschermingsverklaringen (of Algemene Voorwaarden, Voorwaarden voor Deelname of vergelijkbare documenten) van toepassing zijn op specifieke omstandigheden.

3. Welke Categorieën van Persoonsgegevens verzamelen Wij?

Dit Privacybeleid voor Aanwerving heeft betrekking op alle persoonsgegevens die u Ons verstrekt en die Wij verzamelen en verwerken in het kader van het aanwervingsproces, zoals:

 • identificatie- en contactgegevens;
 • persoonlijke kenmerken (bv. geboortedatum en geslacht);
 • opleiding en beroepservaring (zoals certificaten, diploma’s en referenties);
 • functievoorkeuren, belangrijkste troeven, hobby’s enz.;
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer):
 • de persoonsgegevens die opgenomen zijn in uw cv;
 • gegevens die voor het publiek toegankelijk zijn via uw socialemediaprofielen of publieke websites; en
 • event<uele andere informatie die u Ons hebt verstrekt, zowel mondeling als schriftelijk.

Als u Ons persoonsgegevens verstrekt van andere personen (zoals familieleden, collega’s), is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de respectieve personen op de hoogte zijn van dit Privacybeleid voor Aanwerving en Ons alleen hun gegevens verstrekken als u dit toegelaten is en deze persoonsgegevens juist zijn.

4.Speciale Categorieën van Persoonsgegevens

In sommige speciale gevallen kunnen Wij gevoelige gegevens over u verwerken. Gevoelige gegevens zijn gegevens die uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap onthullen, of die betrekking hebben op uw gezondheid, seksleven, seksuele geaardheid, strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen of gerelateerde beveiligingsmaatregelen en alle biometrische gegevens die toelaten om u uniek te identificeren (“Gevoelige Gegevens“). Wij verwerken dergelijke Gevoelige Gegevens alleen in gevallen die gerechtvaardigd zijn en toegestaan zijn door de wetgeving. Wij beperken deze verwerking tot een minimum en passen aanvullende veiligheidsmaatregelen toe om dit soort gegevens te beschermen.

Als Cosmolift van plan is om Gevoelige Gegevens van derden te verzamelen, krijgt u een kennisgeving en de mogelijkheid om toestemming te geven. Voor zover u Gevoelige Gegevens ter beschikking stelt van Cosmolift, stemt u ermee in dat deze Gevoelige Gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid voor Aanwerving.

5.Hoe wij uw Gegevens verzamelen en gebruiken

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor aanwervingsdoeleinden, d.w.z. voor het invullen van vacatures, of het nu gaat om een specifieke vacature of om potentiële feitelijke of toekomstige vacatures, met inbegrip van bijkomende potentiële vacatures buiten het bereik van uw oorspronkelijke sollicitatie en voor legitieme personeelsdoeleinden. Deze omvatten meer bepaald het volgende:

 1. beoordeling van uw vaardigheden, kwalificaties en interesses in verband met onze carrièremogelijkheden;
 2. controle van uw gegevens en referenties en uitvoering van achtergrondcontroles (indien van toepassing), voor zover wettelijk toegestaan;
 3. archivering met betrekking tot aanwervingsprocessen (bv. communicatie); en
 4. analyse van het aanwervingsproces en de resultaten en verbetering van Schindlers aanwervingsproces.

De verwerkingsactiviteiten voor de doeleinden onder punt 1, 2 en 3 hierboven zijn noodzakelijk voor de mogelijke uitvoering van een overeenkomst tussen u en Schindler. De verwerkingsactiviteit onder punt 4 hierboven is gebaseerd op het legitieme belang van Schindler om zijn aanwervingsprocessen te verbeteren.

6.  Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Wij zijn niet van plan om de persoonsgegevens die Wij van u verzamelen te gebruiken om beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking. Bovendien zijn Wij niet van plan om uw gegevens automatisch te verwerken met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen.

7.Wie heeft toegang tot uw Gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Cosmolift.

Uw persoonsgegevens zullen toegankelijk zijn voor ons personeel dat betrokken is bij het aanwervingsproces wereldwijd. Uw persoonsgegevens kunnen bijgevolg worden gedeeld met andere Schindler-entiteiten. In dat geval zullen de volgende personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • HR-personeel en
 • managers

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden geraadpleegd en verwerkt door gemachtigde derden die aanwervingsevaluatiediensten aan Ons verlenen. Wij eisen dat deze partijen ermee akkoord gaan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van dit Privacybeleid voor Aanwerving en eventuele andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer het anderszins wettelijk vereist is, delen Wij uw persoonsgegevens niet met andere derden.

In ieder geval voert Schindler maatregelen in om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. U kunt informatie over deze maatregelen krijgen door een verzoek daartoe te sturen gdpr.be@schindler.com.

Wij kunnen, ingevolge een geldige juridische procedure, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk/regeringsbevel, toegang verlenen tot alle informatie (met inbegrip van zulke categorieën van persoonsgegevens) die aan Schindler is verstrekt, teneinde te voldoen aan een dergelijke procedure en om onze rechten en eigendom te beschermen. Indien gerechtvaardigd, kunnen we ook toegang verlenen tot deze informatie in bijzondere noodsituaties waarin de fysieke veiligheid in gevaar is.

Cosmolift behoudt zich bovendien het recht voor om van of over u verkregen informatie aan derden te verstrekken in het kader van een fusie, overname, faillissement of verkoop van alle of vrijwel alle activa van Schindler.

8.Draagt Schindler uw Gegevens over naar het buitenland?

Wij zijn een wereldwijde organisatie met filialen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten het land waar u onze website gebruikt of uw gegevens anderszins aan ons verstrekt (“Land van Herkomst”). Dit omvat landen die een lager gegevensbeschermingsniveau bieden dan het Land van Herkomst of geen gegevensbeschermingsniveau. Door uw persoonsgegevens in te dienen, stemt u in met dergelijke overdrachten. Wij hebben echter alle gepaste en geschikte veiligheidsmaatregelen getroffen en zullen deze treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens overal in de wereld plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacybeleid voor Aanwerving

9.Hoe bewaren Wij uw Gegevens?

Wij bewaren de gegevens meestal alleen:

 • gedurende de periode die vereist is om het toepasselijke doel te dienen en, in geval van afgewezen kandidaten, niet langer dan 12 maanden na de beslissing om de kandidaat niet aan te werven;
 • voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke vereiste; of
 • zoals aangewezen, rekening houdend met een toepasselijke verjaringstermijn of toepasselijke wettelijke vereisten.

In het geval dat uw sollicitatie succesvol is, kunnen sommige van de persoonsgegevens die in het kader van dit aanwervingsproces zijn verzameld, worden opgenomen in uw personeelsdossier. Alle details van de persoonsgegevens die Cosmolift over u als werknemer bewaart, worden verstrekt in het kader van uw introductieproces.

10.Wat zijn uw Rechten?

Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en gebruik kunt maken van uw andere rechten
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u enkele of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek daartoe te sturen naar gdpr.be@schindler.com.

U zult uw persoonsgegevens moeten bijvoegen, evenals enkele middelen om uw identiteit te verifiëren (bv. een kopie van uw rijbewijs). Als het verzoek door iemand anders dan u wordt ingediend, zonder het bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig namens uzelf is gedaan, wordt het verzoek afgewezen.

Houd er rekening mee dat Cosmolift verzoeken die buitensporig zijn of een misbruik vormen van het relevante recht kan afwijzen.

Houd er ook rekening mee dat sommige van deze rechten beperkt kunnen zijn als Cosmolift een hoger belang of wettelijke verplichting heeft om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Toegangsrecht en gegevensportabiliteit
  U kunt het recht hebben om een bevestiging te krijgen van de vraag of Cosmolift persoonsgegevens in verband met u verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot een kopie daarvan. Als u extra kopieën nodig hebt, kunnen Wij u een redelijke vergoeding aanrekenen daarvoor.

Voor bepaalde soorten gegevens kunt u ook recht hebben op gegevensportabiliteit.

 1. Gegevensnauwkeurigheid: recht op correctie en recht op verwijdering
  U kunt de mogelijkheid hebben om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen, op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan. Het recht op verwijdering is onderworpen aan verschillende uitzonderingen, met name met betrekking tot persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is ter ondersteuning van geschillen of ter naleving van wettelijke bewaarvoorschriften.
 2. Grenzen aan verwerking: recht op beperking en het recht om bezwaar te maken en zijn toestemming in te trekken
  U kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en Wij zullen dit doen
 • als Wij op onze eigen legitieme belangen of die van iemand anders vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken, behalve
 • als Wij overtuigende juridische gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aantonen.

 

Indien een verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u het recht hebben om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken (zonder dat dit van invloed is op de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).

 1. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten
  U kunt het recht hebben om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of de leidende toezichthoudende autoriteit voor Cosmolift, namelijk:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
email : contact@apd-gba.be
website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
of door het volgende formulier in te vullen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

11.Uw Verantwoordelijkheid bij het indienen van Gegevens

U blijft verantwoordelijk voor uw eigen informatie en voor de gevolgen van het indienen ervan. U bevestigt dat uw persoonsgegevens waar, nauwkeurig, volledig en niet misleidend zijn en in het bijzonder dat u alle academische en professionele kwalificaties hebt die u beweert te hebben. U gaat ermee akkoord geen informatie in te dienen die inbreuk maakt op de privacy-, reclame-, vertrouwelijkheids- of intellectuele-eigendomsrechten van anderen, met inbegrip van informatie die handelsgeheimen onthult, tenzij u de rechten bezit of de toestemming van de eigenaar hebt om dit te doen. Voor alle duidelijkheid, Cosmolift is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele schending van de privacy, vertrouwelijkheid of intellectuele-eigendomsrechten van derden die voortvloeit uit de informatie die u verstrekt.

12. Hoe beschermen Wij uw Gegevens?

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens veilig te houden en Wij hebben een passend informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens die wij onder onze controle hebben, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging en onwettige vernietiging of accidenteel verlies.

Al onze medewerkers, partners, consultants, werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

13.Wijzigingen in dit Privacybeleid voor Aanwerving

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid voor Aanwerving op elk gewenst moment te wijzigen, bijvoorbeeld na wijzigingen in de wet- of regelgeving en in overeenstemming met het interne privacybeleid en andere interne beleidsregels van Schindler. In ieder geval zullen Wij u op de hoogte brengen van elke wezenlijke wijziging in dit Privacybeleid voor Aanwerving.

14.Hoe u contact met Ons kunt opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid voor Aanwerving, uw persoonsgegevens of gegevensprivacy bij Cosmolift, neem dan contact met Ons op via:

 

Cosmolift NV

Venecolaan 52 J

9880 Aalter

Tel: +32 (0) 9 243 85 85

E-mail: gdpr.be@schindler.com