Cosmolift – Online algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt december 2018.

Wij danken u voor uw bezoek en uw interesse in onze producten en diensten. Cosmolift is een dochteronderneming van de Schindler Group en onze website is een van de Schindler Group-websites (“Sites”) die door Schindler Holding Ltd. en/of zijn dochterondernemingen (“Schindler”) worden gepubliceerd.

1. Inleiding


De toegang tot en het gebruik van de Sites van Schindler zijn onderworpen aan de wettelijke online algemene voorwaarden van Cosmolift (“online algemene voorwaarden”), het online privacybeleid van Cosmolifthet cookiebeleid van Cosmolift en alle geldende wetgeving.

2. Toegang en aanvaarding


Door de Sites te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u deze online algemene voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. U mag de Sites en diensten alleen gebruiken als u zich houdt aan alle geldende wetgeving en aan deze online algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze online algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik meer van de Sites.

Cosmolift en Schindler garanderen niet dat de Sites of de inhoud ervan altijd en ononderbroken beschikbaar zullen zijn. De toegang tot onze Sites is tijdelijk. Wij kunnen onze Sites geheel of gedeeltelijk opschorten, onderbreken, intrekken, beëindigen of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet beschikbaar zijn van onze Sites om welke reden dan ook, ongeacht wanneer en voor hoe lang. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die via de Sites wordt verzonden en wij kunnen niet garanderen dat elektronische handel of communicatie volledig veilig is.

3. Doel van de Sites


De inhoud en de informatie die op de Sites worden gepubliceerd, worden ter informatie verstrekt aan geïnteresseerde personen en mogen enkel voor dat doeleinde worden gebruikt. De informatie over de producten en diensten kan betrekking hebben op specifieke geografische zones en markten. De aanwezigheid van een verwijzing naar een product of dienst op de Sites impliceert niet dat dat product of die dienst in uw geografische zone beschikbaar is, blijft of zal zijn.

4. Gebruik van de Sites


U mag onze Sites alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze Sites niet gebruiken: op een of andere manier die in strijd is met de geldende regelgeving, op een manier die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft, op een of andere manier die schade toebrengt of probeert toe te brengen aan minderjarigen, voor het verzenden, bewust ontvangen, downloaden/uploaden, gebruiken of hergebruiken van inhoud dat niet voldoet aan deze online algemene voorwaarden, om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of andere soortgelijke berichten (spam) te verzenden of te laten verzenden, om bewust gegevens of documenten te verzenden of te downloaden/uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of computercodes bevat die de werking van computersoftware of -hardware of de Sites nadelig kunnen beïnvloeden of anderszins in gevaar brengen.

U mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Sites, de server waarop zij zich bevinden of enige server, computer of database die verbonden is met de Sites. 

U stemt er eveneens mee in om niet een of ander deel van onze Sites te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen indien dit in strijd is met de bepalingen van deze online algemene voorwaarden; om zonder toestemming geen toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, schade toe te brengen aan of een verstoring te veroorzaken van een of ander deel van onze Sites, apparatuur of een netwerk waarop onze Sites zich bevinden, software die wordt gebruikt om onze Sites ter beschikking te stellen of apparatuur, een netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door derden.

5. Geen aanbod


Geen inhoud of informatie die op de Sites wordt gepubliceerd, kan worden beschouwd als een aanbod van Cosmolift. Cosmolift behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elke offerteaanvraag op basis van de inhoud van de Sites te weigeren. De producten van Cosmolift of Schindler kunnen en mogen niet via de Sites worden besteld.

6. Geen aansprakelijkheid


Aansprakelijkheid van Cosmolift en Schindler voor schade als gevolg van of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de Sites is uitgesloten voor zover dit door de wet is toegestaan.

Cosmolift en Schindler zijn onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele incidentele, indirecte of gevolgschade, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking, verlies van klanten, vorderingen van derden, boeten wegens vertraging of punitieve schadevergoeding.

In het bijzonder zijn Cosmolift en Schindler niet aansprakelijk voor enig verlies geleden of veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw gebruik van, toegang tot, of het downloaden van een of ander document op de Sites. Als u ervoor kiest om materiaal van de Sites te downloaden, doet u dit op eigen risico.

7. Geen garantie


Cosmolift en Schindler stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud en de informatie juist en actueel zijn. Deze laatste kunnen echter onjuistheden of typografische fouten bevatten. De inhoud en informatie worden “as is” en “as available” op de Sites geplaatst, zonder enigerlei garantie of verbintenis. Cosmolift en Schindler wijzen alle expliciete of impliciete garanties of verklaringen, met inbegrip van garanties inzake verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de Sites, af en sluiten deze uit, voor zover dit door de wet is toegestaan.

In het bijzonder geven Cosmolift en Schindler geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen inzake de actualiteit, nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid of het bestaan van de inhoud en de informatie die op de Sites worden gepubliceerd.

In het bijzonder geven Cosmolift en Schindler geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen inzake de technische toegankelijkheid, geschiktheid of foutloosheid van de Sites.

In het bijzonder geven Cosmolift en Schindler geen garanties of verklaringen dat het gebruik van de inhoud en informatie op de Sites geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

8. Voorbehouden intellectuele-eigendomsrechten


De Sites en hun inhoud worden beschermd door auteursrechten of andere wetgeving. De Sites en hun inhoud worden beschermd door Schindler op het gebied van intellectuele eigendom. Schindler is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze Sites en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Werken, handelsmerken, logo’s, dienstmerken en bedrijfsnamen die op de Sites worden weergegeven, zijn geregistreerd en worden beschermd door de internationale wetgeving en verdragen inzake auteursrechten.

Toegang tot de Sites verleent niet het recht om een of ander element dat onder de intellectuele eigendom van Schindler valt, te kopiëren of te gebruiken. Elk ongeoorloofd gebruik van inhoud, werken of informatie op de Sites en elke ongeoorloofde reproductie, overdracht of ander gebruik van een of ander deel van de Sites kan een inbreuk vormen op de auteursrechten, rechten op handelsmerken, privacy-, portret- of andere rechten van Schindler of derden en is verboden.

Voor elk commercieel gebruik van een of ander deel van de inhoud van onze Sites moet een licentie worden verkregen van Schindler of van zijn licentiegevers. Verzoeken om toestemming tot reproductie en overdracht kunnen worden gericht aan: Info@cosmolift.be

9. Links naar andere websites


De Sites kunnen inhoud van derden of links naar andere websites bevatten. Cosmolift en Schindler hebben geen controle over deze websites en u bezoekt deze sites van derden op eigen risico. Links van de Sites naar andere websites worden uitsluitend ter informatie en voor uw gemak aangeboden. Cosmolift en Schindler hebben de webpagina’s of websites van derden die links naar de Sites bevatten, niet gecontroleerd. Cosmolift en Schindler zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s of andere websites die gelinkt zijn aan de Sites.

Cosmolift en Schindler zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe bronnen en websites. Ze zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, producten of andere elementen die op dergelijke websites beschikbaar zijn en staan er niet borg voor. Framing, dieplinken, scraping enz. zijn niet toegestaan op de Sites, en Cosmolift en Schindler zijn niet aansprakelijk voor dergelijke acties. Meer informatie hierover vindt u in het online privacybeleid van Cosmolift.

10. Online privacybeleid van Cosmolift


Het is algemeen aanvaard dat het internet geen veilige omgeving is. U erkent dat het internet een open netwerk is dat voor iedereen toegankelijk is. Cosmolift en Schindler verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie hierover vindt u in ons online privacybeleid.

11. Cookiebeleid van Cosmolift


Wij verzamelen informatie over de manier waarop u de Sites gebruikt met behulp van cookies. Meer informatie over cookies en over uw keuze om in te stemmen met het gebruik ervan of om ze uit te schakelen vindt u in ons cookiebeleid.

12. Specifieke gebruiksvoorwaarden


De toegang tot of het gebruik van bepaalde pagina’s of delen van de Sites kan onderworpen zijn aan specifieke gebruiksvoorwaarden De verschillende bepalingen vullen elkaar aan. In geval van tegenstrijdigheden hebben de specifieke gebruiksvoorwaarden voorrang op deze online algemene voorwaarden.

13. Herziening van de online algemene voorwaarden


Cosmolift kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te allen tijde, op om het even welke manier en om welke reden dan ook, wijzigingen, toevoegingen of schrappingen aanbrengen aan of een of andere update aanbrengen in deze online algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de Sites stemt u in met dergelijke wijzigingen en bent u gebonden aan de herziene online algemene voorwaarden.

14. Gevolgen van een schending van de online algemene voorwaarden


Indien wij vaststellen dat u deze Online Voorwaarden hebt geschonden, kunnen wij, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen jegens u, met inbegrip van het verhinderen dat u de door Cosmolift en Schindler aangeboden diensten gebruikt en het verwijderen van alle informatie, gegevens en inhoud die door u op de Sites zijn geplaatst. In het geval dat wij schade hebben geleden als gevolg van deze schending, kunnen wij, naar eigen goeddunken, betaling van schadevergoeding van u eisen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen van openbare orde wordt elk gebruik van de Sites en worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Sites uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Cosmolift.

16. Hoe contact met ons opnemen


Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze online algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: Cosmolift, Venecolaan 52J, 9880 Aalter | Telefoon: +32 (0)9 243 85 85  | E-mail: info@cosmolift.be