Uw lift. Ons vak.

Nederlands | Français

cosmolift_logo
Cosmolift – Online algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt mei 2018.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en diensten. Cosmolift nv, Gent is een dochteronderneming van de Schindler Group. Onze bedrijfswebsite is (een van) de Schindler Group-websites (“sites”) van Schindler Holding Ltd. en/of zijn gelieerde ondernemingen (“Schindler”).

1. Inleiding


De toegang tot en het gebruik van de sites van Schindler zijn onderworpen aan de volgende wettelijke online algemene voorwaarden van Cosmolift (“online algemene voorwaarden”), het online privacy beleid van Cosmolift , het cookiebeleid van Cosmolift en alle toepasselijke wetten.

2. Toegang en aanvaarding


Door de sites te bezoeken en te doorbladeren, aanvaardt u deze online algemene voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. U mag de sites en diensten alleen gebruiken als u zich houdt aan alle toepasselijke wetten en aan deze online algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gelieve dan geen verder gebruik te maken van de sites.

Cosmolift en Schindler garanderen niet dat de sites of de inhoud ervan altijd en ononderbroken beschikbaar zullen zijn. De toegang tot onze sites is tijdelijk. We kunnen onze sites geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen zonder kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk indien onze sites niet beschikbaar zijn, ongeacht de reden of duur. We zijn niet verantwoordelijk voor informatie die via de sites wordt verzonden en we kunnen niet garanderen dat elektronische handel of communicatie volledig veilig is.

3. Doel van de sites


De inhoud en gegevens op de sites worden verstrekt als informatie aan geïnteresseerde personen en mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Informatie over producten en diensten kan betrekking hebben op beperkte geografische gebieden en markten. Een verwijzing naar producten of diensten op de sites betekent niet dat ze beschikbaar zijn, blijven of worden op uw locatie.

4. Gebruik van de sites


In de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt elke aansprakelijkheid van Schindler uitgesloten voor schade ten gevolge van of in verband met het bezoek aan en/of het gebruik van de Websites.

In de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Schindler in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele, onrechtstreekse of gevolgschade, gederfde winst, verwachte besparingen, verlies van gegevens, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van goodwill, aanspraken van derden, vertragingsschade of punitieve schadevergoedingen.

In de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Schindler in het bijzonder niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies geleden of veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendom zouden kunnen infecteren wegens uw gebruik van, toegang tot of het downloaden van enig materiaal van de Websites. Indien u ervoor kiest om materiaal van de Websites te downloaden, doet u dit op eigen risico.

5. Offerte


Niets uit de inhoud of gegevens op de sites kan worden beschouwd als een offerte van Cosmolift. Cosmolift behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een offerteaanvraag op basis van de inhoud van de sites te weigeren. De producten van Cosmolift of Schindler kunnen en mogen niet worden besteld via de sites.

6. Aansprakelijkheid


Aansprakelijkheid van Cosmolift en Schindler voor schade als gevolg van of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de sites is uitgesloten voor zover dit door de wet is toegestaan.

Cosmolift en Schindler zijn onder geen enkel beding aansprakelijk voor incidentele, indirecte of gevolgschade, gederfde winst, verwachte besparingen, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking, verlies van goodwill, vorderingen van derden, vertragingsschade of punitieve schade.

Cosmolift en Schindler zijn met name niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade geleden of veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren door uw gebruik van, toegang tot of het downloaden van materiaal van de sites. Als u ervoor kiest om materiaal van de sites te downloaden, doet u dit op eigen risico.

7. Garantie


Hoewel Cosmolift en Schindler alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inhoud en informatie juist en actueel zijn, kunnen ze onjuistheden of typografische fouten bevatten. De inhoud en informatie worden “as is” en “as available” op de sites geplaatst, zonder enige garantie of verklaring. Cosmolift en Schindler sluiten alle expliciete of impliciete garanties of verklaringen uit, waaronder garanties inzake verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de sites, voor zover dit door de wet is toegestaan.

Cosmolift en Schindler geven met name geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen inzake tijdigheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid of het bestaan van de inhoud en informatie die op de sites worden geplaatst.

Daarnaast geven Cosmolift en Schindler geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen inzake technische toegankelijkheid, geschiktheid of foutloosheid van de sites.

Tot slot geven Cosmolift en Schindler geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen dat uw gebruik van inhoud en informatie op de sites geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

8. Intellectuele eigendomsrechten


De bescherming van de sites en hun inhoud door auteursrechten of andere wetten is voorbehouden. Schindler is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze sites en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Werken, handelsmerken, logo’s, dienstmerken en bedrijfsnamen die op de sites worden weergegeven, zijn geregistreerd en worden beschermd door internationale auteursrechten en verdragen.

De toegang tot de sites houdt geen recht in op het kopiëren of gebruiken van de intellectuele eigendom van Schindler. Ongeoorloofd gebruik van inhoud, werken of informatie op de sites of ongeoorloofde reproductie, overdracht of ander gebruik van (een deel van) de sites kan een inbreuk vormen op de auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteits- of andere rechten van Schindler of derden en is niet toegestaan.

U mag de inhoud op onze sites niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een vergunning van Schindler of onze licentiegevers. Verzoeken om toestemming tot reproductie en overdracht kunnen worden gericht aan: Info@cosmolift.be

9. Links naar andere websites


De sites kunnen inhoud van derden of links naar andere websites bevatten. Cosmolift en Schindler hebben geen controle over deze websites en u bezoekt websites van derden op eigen risico. Links naar andere websites worden uitsluitend ter informatie en voor uw gemak aangeboden. Cosmolift en Schindler controleren geen webpagina’s of websites van derden die links naar de sites bevatten. Cosmolift en Schindler zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe webpagina’s of andere websites met een link naar de sites.

Cosmolift en Schindler zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van externe websites of bronnen. Ze zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, producten of ander materiaal dat op dergelijke websites beschikbaar is en onderschrijven dit materiaal niet. Framing, deep-linking, scraping enz. van de sites is niet toegestaan en Cosmolift of Schindler is niet aansprakelijk voor dergelijke acties. Raadpleeg voor meer informatie het online privacy beleid van Cosmolift.

10. Online privacy beleid van Cosmolift


Het internet is over het algemeen geen veilige omgeving. U erkent dat het internet een open netwerk is en voor iedereen toegankelijk. Cosmolift verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg voor meer informatie het online privacy beleid van Cosmolift.

11. Cookiebeleid van Cosmolift


Met behulp van cookies verzamelen we informatie over uw gebruik van de sites. Raadpleeg het cookiebeleid van Cosmolift voor meer informatie over cookies en over uw keuze om in te stemmen met het gebruik ervan of om ze uit te schakelen.

12. Specifieke gebruiksvoorwaarden


Toegang tot of gebruik van bepaalde pagina’s of delen van de sites kan onderworpen zijn aan specifieke gebruiksvoorwaarden. De verschillende voorwaarden vullen elkaar aan. In geval van tegenstrijdigheden hebben specifieke gebruiksvoorwaarden voorrang op deze online algemene voorwaarden.

13. Herziening van de online algemene voorwaarden


Cosmolift kan zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken de online algemene voorwaarden wijzigen, aanvullen, verwijderen of anderszins bijwerken. U stemt in met dergelijke wijzigingen en bent gebonden aan de herziene online algemene voorwaarden wanneer u de sites gebruikt.

14. Gevolgen van schending


Als we vernemen dat u de online algemene voorwaarden hebt geschonden, kunnen we onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. We kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat u de diensten aangeboden door Cosmolift en Schindler gebruikt en alle informatie, gegevens en inhoud die u op de sites hebt geplaatst zonder kennisgeving verwijderen. Als we schade hebben geleden door uw overtreding, kunnen we naar eigen goeddunken een schadevergoeding van u eisen.

15. Toepasselijk recht en rechtsgebied


Behoudens dwingende wettelijke bepalingen zijn het gebruik van de sites en juridische geschillen die eruit voortvloeien of er verband mee houden uitsluitend onderworpen aan Belgisch Recht en vallen ze onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Cosmolift

16. Hoe contact met ons opnemen


Als u vragen of opmerkingen hebt over deze online algemene voorwaarden, gelieve met ons contact op te nemen via:
Cosmolift, Maaltemeers 5, 9052 Gent ( Zwijnaarde ) | Telefoon: +32 (0)9 243 85 85  | E-mail: info@cosmolift.be

© Cosmolift 2018 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookiebeleid